Yayınlar

BİLİMSEL MAKALELER
Kabakçı (Barışkın), E.ve Eker, D.(1990) Depression among alcoholics in a Turkish sample, Journal of Substance Abuse Treatment, 7, 261-264.
Tuğrul,C. ve Kabakçı, E. (1997) Vaginismus and its correlates, Sexual and Marital Therapy, 12(1), 23
Tuğrul,C. ve Kabakçı, E. (1997) Vajinismusu olan ve olmayan kadınların bazı özellikleri, Türk Psikoloji Dergisi, 12 (40), 39-53.
Kostakoğlu, E. A. , Alptekin, K., Kıvırcık, B.B., Kabakçı, E., Tunca, Z. ve Göğüş, A. (2001) Şizofrenik hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin etki ve güvenliğinin karşılaştırılması,  Türk Psikiyatri Dergisi,12(1), 3
Kara Özer,S., Uluşahin A., ve Kabakçı, E. (2001) Bipolar hastalarda ataklar arası dönemde tedavi ve gidiş ilişkisi, Türk Psikiyatri Dergisi,12(2), 111
Kabakçı, E. (2001) Üniversite öğrencilerinde sosyotropik/otonomik kişilik özellikleri, yaşam olayları ve depresif belirtiler, Türk Psikiyatri Dergisi,12(4), 273-282.
Kara Özer, S., Demir, B., Tuğal, Ö., Kabakçı, E. ve Yazıcı, M.K. (2001) Montgomery ve Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Türk Psikiyatri Dergisi,12(3), 185-194.
Anıl, A.E., Turgut, T., Kabakçı, E., Rezaki, M. ve Göğüş, A. (2002) Klozapin tedavisi alan hastaların özellikleri, tedaviye yanıtı, başvurulan güçlendirme yöntemleri, tedavi emniyeti ve ek ilaç kullanımı: Geriye dönük dosya analizi bulguları, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(2), 129-140.
Batur, S., Kabakçı, E. ve Gülol,Ç (2003) Maladaptive eating attitudes of elite and amateur Turkish dancers: are they at risk? Eating and Weight Disorders Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 8 (4), 263-267.
Özer, S., Uluşahin,A., Batur,S. Kabakçı E. ve Saka M.C. (2002) Outcome measures of interepisode bipolar patients in a Turkish sample, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(1),31-37.
Kabakçı, E. ve Batur, S. (2003) Who benefits from Cognitive Behavioral Therapy for vaginismus?, Journal of Sex and Marital Therapy, 29(4), 277-288.
Tiryaki, A.,Yazıcı M.K., Anıl, E., Kabakçı, E. Karaağaoğlu, E. ve Göğüş, A. (2003) Reexamination of the characteristics of the deficit schizophrenia patients, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience , 253, 221-227.
Anıl, A.E., Kıvırcık, B.B. ,Batur, S., Kabakçı, E. , Kitiş, A. , Güven,E., Başar,K., Turgut, T.İ. ve Arkar,H. (2003) The Turkish version of the Auditory Consonant Trigram Test as a measure of working memory: A normative study.  The Clinical Neuropsychologist, 17(2), 159-169.
Sütçü  (Yıldırım), A., Çelik, M.,  Kabakci, E.ve Uluşahin,A. (2005) Bipolar bozukluğu olan hastaların birinci derece akrabalarında psikopatoloji ve kişilik örüntüleri. Türk Psikiyatri Dergisi 16(4),229-236.
Piri, S., ve Kabakçı,E. (2007) Düşünce eylem kaynaşması, yükleme biçimleri, depresif ve obsesif-kompulsif belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 197-206.
Arusoğlu, G.,Kabakçı, E., Köksal,G.,ve  Merdol, T.K. (2008) Ortoreksiya nervoza ve ORTO-11’in Türkçeye uyarlama çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 283-291.
Varlık, E. ve, Kabakçı,E. (2008) Yeme tutumunun ‘Düşünce Eylem Kaynaşması’ ve ‘Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması’ ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 23(61), 1-12.
Kabakçı,E. , Demir,B., Demirel,H.,ve  Şevik,A.E. (2008) Thought-Action Fusion: Is it present in schizophrenia?.  Behaviour Change, 25(3), 169-177.
Ancel,G., ve Kabakcı, E. (2009) Psychometric properties of Turkish form of codependency assessment tool.  Archives of Psychiatric Nursing, 23(6), 441-453. 
Dilay,E.ve Barışkın, E. (aralık 2014) Erken dönem uyumsuz şema alanları ve sosyal fobi belirtileri: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü var mı? Türk Psikoloji Dergisi, 29 (74), 108-115.
Oruçlular,Y., Barışkın,E. ( sep 2015) Autonomous-related self, eating attitude and body satisfaction in young females. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia Bulimia and Obesity  DOI 10.1007/s40519-014-0165-9, 20(3),337-343.
Tunay Akan,Ş., Barışkın, E. (2016) Kültür ve Cinsiyet Bağlamında Berkeley Duygu İfadesi Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Ölçütleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(1):43-50.    doi: 10.5080/u13378 
Ayhan,Y. , Karadağ Caman,O.,Karahan,S., Kıran,S., Saka,E.,Barışkın,E.,Bilir,N. (2018)Modifiye-Mini-Mental Test (3MS) Türkçe Formu’nun Standardizasyonu ve Demansla İlişkili Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti için Toplum Temelli bir Çalışma: Metodoloji ve Örneklem Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi;29(4):238-47.
Şen, G.ve Barışkın,E. (2018) Patolojik Narsisizm Envanterinin Türkçe Standardizasyonu, Geçerlik ve Güvenirliğinin Sınanması,Türk Psikiyatri Dergisi,10.5080/u23274
Tunay, Akan,Ş.ve Barışkın, E. (2018).Tiksinti, Öfke, Utanma, Üzüntü ve Mutluluk Duygularını Tetikleyen Durumlar ve Senaryolar. Türk Psikoloji Dergisi, 33(82), 1-14 DOI: 10.31828/tpd.13004433.2018.82.02.01,
Karadag Caman O., Karahan S., Bilir N., Ünal F., Saka E., Bariskin E., ve Ayhan Y. (2019)Adaptation of the Modified Mini Mental State Examination (3MS) and Determination of its Normative Values in Turkey. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders  DOI: 10.1159/000500939
Mutlu, E., Yazıcı, M. K., Barışkın, E., Ertuğrul, A., Gürel, Ş. C., Gürkan, Ş., Göka, E ve Yağcıoğlu, A. E. A. (2019). Examination of Formal Thought Disorder and Its Clinical Correlates with the Turkish Version of the Thought and Language Disorder Scale (TALD-TR) in Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry 10.1016/j.comppsych.2019.06.003
Alsancak, C. ve Barışkın, E.(Aralık 2020)  Travma ve Obsesif-Kompulsif Belirtiler: Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Obsesif İnanışların Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35 (86),1-13. 
KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ VE KİTAP BÖLÜMLERİ 
Kabakçı,E. “Panik ve Yaygın Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedaviler”, Savaşır,I., Boyacıoğlu, G., Kabakçı, E. (Ed) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler.Ankara:TPD yay, 1996. 
Kabakçı,E. “Panik ve Yaygın Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedaviler”, Savaşır,I., Boyacıoğlu, G., Kabakçı, E. (Ed) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (Genişletilmiş 2.baskı).Ankara:TPD yay, 1998.
Kabakçı,E. “Bilişsel-Davranışçı Açıdan Panik Bozukluğu Tedavisi: Bir Vaka Örneği” Savaşır,I., Boyacıoğlu, G., Kabakçı, E. (Ed) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (Genişletilmiş 2.baskı).Ankara:TPD yay, 1998.
Barışkın, E. “Panik ve Yaygın Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedaviler”, Savaşır,I., Boyacıoğlu, G., Barışkın E. (Ed) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (4.baskı).Ankara:TPD yay, 2009.
Barışkın, E., Yüksel, M., Ertem, M., Aslan, S., Güriz, O., Çakır, B., Acar, E. “Yetişkinler İçin Davranış Tedavisi-Psikososyal Destek (Hasta Motivasyonu)”,  (Ed) E., Barışkın, G.,Ersoy, S.,Görpelioğlu, L.,Karaoğlu, B.G.,Kılıç, G.,Köksal, G.,Pekcan, S.,Yalçın, İ.,Yetkin, A.M., Zergeroğlu, Obezite İle Mücadele El Kitabı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Yayın No:904, Ankara, 2013. 
Barışkın, E.,Hacıömeroğlu, B., Ulusoy, Kaymak, S. Duman, B. Aykul, F.  “Yetişkinler İçin Davranış TedavisiPsikososyal Destek (Hasta Motivasyonu)”E.Barışkın, M.Çöl, G.Ersoy, S.Uluç, S.Yalçın, İ.Yetkin, A.M.Zergeroğlu, Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi,ISBN : 978-975-590-644-7 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1070, Ankara, 2017.
Barışkın,E.  “Klinik Psikolojide Kültürün Tedavi Sürecine Etkileri”. M.Eskin, Ç.G.Dereboy, A.N.Karancı.  Klinik Psikoloji Bilim ve Uygulama, ISBN:978-975-6761-34-2. 643-654. Ayrıntı Basım Yayın Mat.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.,Ankara, 2020.
Hemen Randevu Alın